YASAL UYARILAR
 • Tüketici Yasası

  TÜKETİCİ YASASI 

  4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 

  BİRİNCİ KISIM 

  AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR 
  Amaç 

  Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 

  Kapsam 

  Madde 2- Bu Kanun, birinci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar. 

  Tanımlar 

  Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında; 

  a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

  b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 

  c) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, 

  d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, 

  e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 

  f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, 

  g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, 

  h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi, 

  ı) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları, 

  j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi, 

  k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini, 

  l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi, 

  m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi, 

  n) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

  o) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi, 

  p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını, İfade eder. 

  İKİNCİ KISIM 

  TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI 

  Ayıplı Mal 

  Madde 4- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. 

  Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. 

  İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10. maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 

  Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz. 

  Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

  Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir. 

  Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır. 

  Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır. 

  Ayıplı Hizmet 

  Madde 4/A- Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir. 

  Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4. maddede belirtilen şartlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

  Sağlayıcı, bayi, acente ve 10. maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 

  Daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz. 

  Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

  Bu hükümler, hizmet sağlamaya ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır. 

  Satıştan Kaçınma 

  Madde 5- Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticarî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz. 

  Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. 

  Ürünümü iade etmek istiyorum, İade Şartları nedir, hangi ürünleri iade edebilirim?

  1. Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde garantiofis.com’a başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilirsiniz. Bu kapsamda geri göndereceğiniz ürünler için herhangi bir “kargo bedeli” ödemezsiniz.

  2. İade edeceğiniz ürüne ait, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerin de aynı anda iade edilmesi gerekir.

  3.Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler şunlardır:

  •  Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler,
  •  Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler,
  •  Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
  •  Gazete, dergi gibi süreli yayınlar,
  •  Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,
  •  Basılı ürünler (Kitap, vb)

  4.Elektronik ürünlerin 'Cayma Hakkı' dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orijinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir.

  5.Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında 'ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması' gerekmektedir. Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  6.Satın alınan ürünlerin yetkili servis tarafından kurulumunun yapılması ile, ürünler kayıt altına alınmış olup, cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  7.Satın alınan projeksiyon cihazları kurulumu yapılması ve kullanılması halinde lamba ömrünün tükenmeye başlamasından dolayı sarf malzemesi kullanılmış sayılır ve 2. el statüsüne geçmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması " gerekmektedir. Bu nedenle de lamba ömrü tüketilmiş, sarf malzemesi kullanılmış projeksiyon ürünleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  8.Satın alan fotoğraf makinelerinde çekim yapılması halinde çekim adedi makinenin içinde bulunan sayaca silinemeyecek bir şekilde kayıt altına alınmış olup, cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de çekim yapılmış fotoğraf makineleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  9.Satın alınan yazılım ve/veya oyun CD'si ile beraber satılan ürün paketlerinin içindeki yazılım/oyun CD'sinin açılması, yazılım/oyunun kullanılması anlamına gelmektedir. İlgili mevzuat gereği içerisinde bulunan yazılım/oyun CD'si açılmış veya kullanılmış olan ürün paketleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  10.Satın alınan Puzzle/Yapboz gibi açıldıktan sonra iadesi anında sonradan eksik parça tespiti yapılması mümkün olmayan ürünlerin poşeti açıldığında, tekrar satılabilir özelliğini kaybedecektir ve 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de poşeti açılmış Puzzle/Yapboz oyunları cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  11.Satın alınan oyun konsollarında kullanıcı oluşturulması, online aktivasyon yapılması durumunda, cihaz kayıt altına alınmış olup, 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle kullanıcı oluşturulan, aktivasyon yapılan oyun konsolları cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  12.Satın alınanoyun konsolları paketinin içinde bulunan konsol aksesuarlarının jelatini ve/veya vakumlu ambalajı açılmış olması durumunda, cihaz paketi 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle aksesuarlarının jelatini ve/veya vakumlu ambalajı açılmış oyun konsolları paketleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  13.Satın alınan vakumlu ambalajla paketlenmiş ambalajının kesilerek ve/veya yırtılarak açılması durumunda ürünün orijinal kutusuna zarar verilmiş olması sebebi ile, 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de vakumlu ambalajla paketlenmiş ambalajının kesilerek ve/veya yırtılarak açılan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  14.Satın alınan kulaklık ürünlerinin tesliminden sonra, ambalaj, bant, paket, mühür gibi koruyucu unsurları açılmış olanlarının iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun değildir. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.Bu nedenle de ambalajı açılmış kulaklık ürünleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  15.Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır:

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan (iç çamaşırı, mayo, kozmetik, vb) ürünler iade alınamamaktadır.
  • Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
  • Her türlü yazılım ve programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler
  • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
  • Telefon kontör siparişleri
 • Özel ürünler için iade şartları

  Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler şunlardır:

  •  Basılı ürünler (Kitap, vb)
  •  Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,
  •  Gazete, dergi gibi süreli yayınlar,
  •  Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
  •  Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler,
  •  Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler,

  Elektronik ürünlerin 'Cayma Hakkı' dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orijinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir.

  Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında 'ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması' gerekmektedir. Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alınan ürünlerin yetkili servis tarafından kurulumunun yapılması ile, ürünler kayıt altına alınmış olup, cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alınan projeksiyon cihazları kurulumu yapılması ve kullanılması halinde lamba ömrünün tükenmeye başlamasından dolayı sarf malzemesi kullanılmış sayılır ve 2. el statüsüne geçmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması " gerekmektedir. Bu nedenle de lamba ömrü tüketilmiş, sarf malzemesi kullanılmış projeksiyon ürünleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alan fotoğraf makinelerinde çekim yapılması halinde çekim adedi makinenin içinde bulunan sayaca silinemeyecek bir şekilde kayıt altına alınmış olup, cihaz 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de çekim yapılmış fotoğraf makineleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alınan yazılım ve/veya oyun CD'si ile beraber satılan ürün paketlerinin içindeki yazılım/oyun CD'sinin açılması, yazılım/oyunun kullanılması anlamına gelmektedir. İlgili mevzuat gereği içerisinde bulunan yazılım/oyun CD'si açılmış veya kullanılmış olan ürün paketleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alınan Puzzle/Yapboz gibi açıldıktan sonra iadesi anında sonradan eksik parça tespiti yapılması mümkün olmayan ürünlerin poşeti açıldığında, tekrar satılabilir özelliğini kaybedecektir ve 2. el statüsüne geçmiş olacaktır.İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de poşeti açılmış Puzzle/Yapboz oyunları cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alınan oyun konsollarında kullanıcı oluşturulması, online aktivasyon yapılması durumunda, cihaz kayıt altına alınmış olup, 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle kullanıcı oluşturulan, aktivasyon yapılan oyun konsolları cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alınanoyun konsolları paketinin içinde bulunan konsol aksesuarlarının jelatini ve/veya vakumlu ambalajı açılmış olması durumunda, cihaz paketi 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle aksesuarlarının jelatini ve/veya vakumlu ambalajı açılmış oyun konsolları paketleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alınan vakumlu ambalajla paketlenmiş ambalajının kesilerek ve/veya yırtılarak açılması durumunda ürünün orijinal kutusuna zarar verilmiş olması sebebi ile, 2. el statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de vakumlu ambalajla paketlenmiş ambalajının kesilerek ve/veya yırtılarak açılan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Satın alınan kulaklık ürünlerinin tesliminden sonra, ambalaj, bant, paket, mühür gibi koruyucu unsurları açılmış olanlarının iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun değildir. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir.Bu nedenle de ambalajı açılmış kulaklık ürünleri cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

  Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır:

  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan (iç çamaşırı, mayo, kozmetik, vb) ürünler iade alınamamaktadır.
  • Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
  • Her türlü yazılım ve programlar
  • DVD, VCD, CD ve kasetler
  • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
  • Telefon kontör siparişleri
 • Fiyat Hataları

  Yazılımsal ve sistemsel nedenlerle oluşan fiyat hatalarından garantiofis.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Böyle bir durumda, ilgili firma sitemizden sipariş veren müşterimize e-posta yoluyla haber vererek söz konusu sipariş iptal etme ve bedel iadesi yapma hakkına sahiptir.

Ulaşım Haritası
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.